#debatesextoround
15

Qual é o limite do trash talk no MMA? #debate

6

Jiu-jítsu ainda salva no MMA? #debatesextoround

10

Corte de peso pode matar? #debatesextoround